odznaki

Odznaka to graficzny symbol odznaki lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego odznaki wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź odznaki innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne odznaki i naukowe oraz umyślnie w tym celu powstałe komisje nadawcze. Odznaki zasadniczo odznaki dzielą się na: 1. honorowe, 2. pamiątkowe, 3. naukowe i 4. za odznaki sprawność, przy czym mogą posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów). Kwestia ustanawiania odznaki i używania odznak jest w Polsce unormowana przepisami prawa, obowiązująca ustawa z odznaki 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach dzieli odznaki na: honorowe, stanowiące odznaki wyróżnienie za zasługi położone: o w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny odznaki wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji odznaki państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, o odznaki w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych, organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej odznaki lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub odznaki jednostki organizacyjnej, okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.Odznaki honorowe są odznaki w Polsce ustanawiane, zależnie od ich rodzaju, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej odznaki Radę Państwa), Radę Ministrów, ministrów, sejmiki województw lub naczelne organy organizacji spółdzielczych odznaki lub społecznych. Ustanowienie odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Od 2000 ustanawianie odznaki innych odznak nie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej.

odznaki