litery metalowe

Odznaka to graficzny symbol litery metalowe lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego litery metalowe wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź litery metalowe innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne litery metalowe i naukowe oraz umyślnie w tym celu powstałe komisje nadawcze. Odznaki zasadniczo litery metalowe dzielą się na: 1. honorowe, 2. pamiątkowe, 3. naukowe i 4. za litery metalowe sprawność, przy czym mogą posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów). Kwestia ustanawiania litery metalowe i używania odznak jest w Polsce unormowana przepisami prawa, obowiązująca ustawa z litery metalowe 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach dzieli odznaki na: honorowe, stanowiące litery metalowe wyróżnienie za zasługi położone: o w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny litery metalowe wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji litery metalowe państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, o litery metalowe w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych, organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej litery metalowe lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub litery metalowe jednostki organizacyjnej, okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.Odznaki honorowe są litery metalowe w Polsce ustanawiane, zależnie od ich rodzaju, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej litery metalowe Radę Państwa), Radę Ministrów, ministrów, sejmiki województw lub naczelne organy organizacji spółdzielczych litery metalowe lub społecznych. Ustanowienie odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Od 2000 ustanawianie litery metalowe innych odznak nie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej.

litery metalowe